ច័ន្ទ-សុក្រ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល, សៅរ៍-អាទិត្យ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល

ដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

 • ផែនការសិក្សារបស់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងអេឡិចត្រូនិក(២ ឆ្នាំ)

  ឆ្នាំ ល.រ មុខវិជ្ជា
  ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ Supervise Application of key communication Skills in the Workplace
  Supervise Development of Team & Individual
  Supervise Problem Solving Techniques in the workplace
  Constructing an Analogue Circuit
  Construct a Digital Circuit
  ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២ Supervise Data Collection and Analysis in the workplace
  Plan & Organization Work for Several Work
  Supervise OHS Work Issues in the Construction Industry
  Installing Communications and Networking System
  Performing Microcontroller Programming
  ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ Supervise OHS Work Issues in the Construction Industry
  Apply Gender & Social Equity Principles & Policies Diagram
  Supervise Compliance with procedures, specification, and manuals
  Installing Sensor devices for Network application
  Installing an IOT Integration System
  ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២ Supervise Preparation, use and maintenance of tools and equipment
  Supervise Interpretations of technical Drawing, Plans and Mathematic Calculations
  Installing and Maintain Intrusion and Access control Systems
  Installing a Video Surveillance System

សហប្រតិបត្តិការ

ស្នើសុំថ្នាក់រៀនដោយមិនគិតសេវាកម្មអ្វីទាំងអស់

 • +855 88 953 2333

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង © ២០២៣ RPITSSR