ច័ន្ទ-សុក្រ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល, សៅរ៍-អាទិត្យ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល

ដេប៉ាតឺម៉ង់គណនេយ្យ

 • ផែនការសិក្សារបស់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងគណនេយ្យ (២ ឆ្នាំ)

  ឆ្នាំ ល.រ មុខវិជ្ជា
  ឆ្នាំទី១ Principle of Accounting
  Principle of Management
  Microsoft Word & Excel (Basic)
  Principle of Marketing
  Soft Skill
  Business and Contract law
  Advanced Excel
  Managerial Accounting
  Financial Accounting I
  ឆ្នាំទី២ Financial Accounting II
  QuickBook Accounting
  Business Mathematics
  Money and Banking
  Business Statistic
  Taxation
  Research Study / Internship
  Financial Reporting
  Financial Management
 • តូនាទី ដេប៉ាតឺម៉ង់គណនេយ្យ

  • រៀបចំ និងអភិវឌ្ឍមេរៀនជំនាញ គណនេយ្យ និងមុខវិជ្ជាបន្ទាប់បន្សំ ចាប់ពីកម្រិតសញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ១,២ និង៣ ឡើងទៅ។
  • រៀបចំ និងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាជំនាញ គណនេយ្យ ចាប់ពីកម្រិតសញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ១,២ និង៣ ឡើងទៅ ។
  • រៀបចំកាលវិភាគសម្រាប់ ការបង្រៀន លើមុខជំនាញគណនេយ្យ ចាប់ពីកម្រិតសញ្ញាបត្រ បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ១,២ និង៣ ឡើងទៅ។
  • បូកស្រង់លទ្ធផលតេស្តសាកល្បងចំណេះដឹងសិស្ស និស្សិត ប្រចាំខែ ប្រចាំឆមាស ប្រចាំឆ្នាំ
  • ធ្វើផែនការសម្ភារសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ គណនេយ្យ និងសម្ភារសម្រាប់ដំណើការនៅក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់របស់ខ្លួន។
  • គ្រប់គ្រង គ្រូបច្ចេកទេស សាស្រ្តចារ្យ នៅក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់របស់ខ្លួន។
  • ត្រួតពិនិត្យ ការបង្រៀនរបស់គ្រូបច្ចេកទេសទាំងទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង
  • សហការជាមួយការិយាល័យសិក្សា ដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា។
  • សហការជាមួយការិយាល័យធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ អំពីកិច្ចការបង្រៀន របស់គ្រូបច្ចេកទេស និងសាស្រ្តចារ្យ ។
  • សហការជាមួយការិយាល័យសិក្សា ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ និងទំនាក់ទំនង ដើម្បីកំណត់អំពី តម្រូវការជំនាញ និងតម្រូវការទីផ្សារការងារ។
  • ធ្វើរបាយការណ៍ ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆមាស នៅក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់ ស្តីពីការអនុវត្តការងារជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងការិយាល័យពាក់ព័ន្ធ។
  • ចូលរួមធ្វើផែនការប្រចាំឆ្នាំ និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់វិទ្យាស្ថាន។
  • គ្រប់គ្រងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិ ឧបករណ៍ សម្ភាររូបវន្តរបស់ដេប៉ាតឺម៉ង់គណនេយ្យ ។
  • ទទួលភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រគល់ជូន។

សហប្រតិបត្តិការ

ស្នើសុំថ្នាក់រៀនដោយមិនគិតសេវាកម្មអ្វីទាំងអស់

 • +855 88 953 2333

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង © ២០២៣ RPITSSR