ច័ន្ទ-សុក្រ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល, សៅរ៍-អាទិត្យ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល

ដេប៉ាតឺម៉ង់អគ្គិសនី

 • ផែនការសិក្សារបស់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងអគ្គិសនី (២ ឆ្នាំ)

  ឆ្នាំ ល.រ មុខវិជ្ជា
  ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ Electrical Installation in Residential Building
  Electronic for Electrical
  Occurpational Safety and Health
  Engineering Mathematics
  Technical Drawing
  Technical English
  ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២ Electrical Installation in Commercial and Industrial Building
  Power System and Switchboards
  Gender and Social Equity Principle and Policy
  Physic
  Basic Computer
  ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ Electrical Auxiliary Systems
  Solar Photovoltaic Systems
  Industrial Motor Control
  Soft Skills
  ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២ Maintaining Electrical Machines and Applications
  Programming Intelligent Building Control System
  Job Consultation and Placement
  Report Thesis

សហប្រតិបត្តិការ

ស្នើសុំថ្នាក់រៀនដោយមិនគិតសេវាកម្មអ្វីទាំងអស់

 • +855 88 953 2333

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង © ២០២៣ RPITSSR