ច័ន្ទ-សុក្រ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល, សៅរ៍-អាទិត្យ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល

វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

 • ផែនការសិក្សារបស់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល (២ ឆ្នាំ)

  ឆ្នាំ ល.រ មុខវិជ្ជា
  ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ Microsoft office
  Workshop
  Perform Engineering Graphics
  Perform Building Information Modeling
  Perforn Design For Building Structures And External Works
  ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២ Perform Building Information Modeling
  Perforn Design For Building Structures And External Works
  OHS Work
  Technical English
  Engineering Mathematics
  Physic
  7 Gender and Social Equity Principle and Policy
  ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ Perform Reinforce Concrete Detailing And Design
  Perform Steel Structure Detailing And Design
  Soft Skills
  ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២ Job Consultation and Placement
  Report Thesis
  Perform Steel Structure Detailing And Design
  Perform Project Management And Elementary Quantities (Architich)
  Perform Project Management And Elementary Quantities (Structure)

សហប្រតិបត្តិការ

ស្នើសុំថ្នាក់រៀនដោយមិនគិតសេវាកម្មអ្វីទាំងអស់

 • +855 88 953 2333

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង © ២០២៣ RPITSSR