ច័ន្ទ-សុក្រ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល, សៅរ៍-អាទិត្យ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល

ដេប៉ាតឺម៉ង់អគ្គិសនី

 • ផែនការសិក្សារបស់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងមេកាត្រូនិក(២ ឆ្នាំ)

  ឆ្នាំ ល.រ មុខវិជ្ជា
  ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ Perform Electrical installation
  Perform Electronic Service for mechatronic
  Supervise OHS work issues in the manufacturing Factory
  Supervise interpretation of technical drawing
  Supervise Environmental protection implement
  Technical English
  Computer Fundamental Concept
  ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២ Perform CAD and Mechanical technology for mechatronic
  Set up drive and motor control for mechatronic
  Supervise Compliance with Procedures, Specification
  Supervise preparation use and maintenance of tools, Equipment
  General English
  Microsoft Office
  ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ Perform Pneumatic Installation and maintenance
  Perform Hydraulic installation and maintenances
  Plan and organize work for several work teams
  Supervise development of team and Individuals
  Supervise data collection and analysis in workplace
  Supervise application of key Communication skill in the workplace
  Basic Network
  ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២ Install PLC and Sensor system
  Perform Automation and Basic Robotic
  Supervise Problem Solving techniques in the workplace
  Apply gender and Social equity principle and policy

សហប្រតិបត្តិការ

ស្នើសុំថ្នាក់រៀនដោយមិនគិតសេវាកម្មអ្វីទាំងអស់

 • +855 88 953 2333

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង © ២០២៣ RPITSSR