ច័ន្ទ-សុក្រ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល, សៅរ៍-អាទិត្យ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល

ដេប៉ាតឺម៉ង់អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស

 • ផែនការសិក្សារបស់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស(៤ ឆ្នាំ)

  ឆ្នាំ ល.រ មុខវិជ្ជា
  ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ OHS Work
  Gender and Social Equity Principle and Policy
  Public Adminstrator
  Technical English
  Office Applicantion
  Math For Computer
  Soft Skill
  Job Consultation and Placement (English)
  Computer Fundamentals
  ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២ Office Applicantion
  Small Business
  C Programming
  Adobe Photoshop
  Basic Network
  Computer Maintenance
  ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ C++
  Database Management I
  Web Design I(HTML,CSS)
  MikroTik
  E-Commerce
  ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២ Database Management II
  UI/UX Design
  CCTV
  Web Design II (JavaScript/JQuery)
  Video Editor
  ឆ្នាំទី៣ ឆមាសទី១ Windows Server
  CCNA I
  React.JS
  SQL Server
  Web Application Development I
  ឆ្នាំទី៣ ឆមាសទី១ Linux
  Visual Basic I
  Node.JS
  CCNA II
  Web Application Development II
  ឆ្នាំទី៤ ឆមាសទី១ Visual Basic II
  Mobile Application I
  CCNA III
  Method of Research
  Project Management
  ឆ្នាំទី៤ ឆមាសទី២ Mobile Application II
  Linux Administraor
  Information Security
 • តូនាទី ដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ

  • រៀបចំ សរសេរ និងចងក្រងកម្មវិធីសិក្សា ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង និងវគ្គសិក្សាខ្លីដែលទាក់ទងនិងផ្នែក កុំព្យួទ័រ
  • រៀបចំសរសេរ Syllabus សម្រាប់ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង និងវគ្គសិក្សាខ្លី
  • រៀបចំកាលវិភាគសម្រាប់បង្រៀនជំនាញ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ លើកម្រិតសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ បរិញ្ញាបត្ររង និងបរិញ្ញាបត្រ
  • ធ្វើការបែងចែកសាស្រ្តាចារ្យ គ្រូបច្ចេកទេសទៅតាមមុខជំនាញបានច្បាស់លាស់ ចាប់ពីកម្រិតសញ្ញាបត្រវិជ្ជាជីវៈ១ រហូតដល់បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យួទ័រ
  • ដឹកនាំត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃសាស្រ្តាចារ្យនិងគ្រួបច្ចេកទេសក្នុងការបង្រៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
  • សហការជាមួយការិយាល័យសិក្សាដើម្បី តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើការសិក្សារបស់សិស្ស និស្សិត
  • សហការជាមួយការិយាល័យធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុងដើម្បីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃពីការបង្រៀនរបស់សាស្រ្តាចារ្យ និងគ្រួបច្ចេក ទេស
  • សហការជាមួយការិយាល័យសិក្សា ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ និងទំនាក់ទំនងដើម្បីកំណត់ពីតម្រូវការជំនាញ និងតម្រូវការទីផ្សារការងារ
  • សហការជាមួយការិយាល័យសិក្សាដើម្បី រៀបចំ កំណត់នីតិវិធី ក្នុងប្រឡងបញ្ចប់ ការសរសេរសារណា សរសេររបាយការណ៍ និងការចុះកម្មសិក្សា
  • ធ្វើរបាយការណ៍ជាប្រចាំស្ដីពីស្ថានភាពការងារជួនថ្នាក់ដឹកនាំ
  • ទទួលភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រគល់ជួន
 • បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា ( រយៈពេល ៤ឆ្នាំ សិក្សាពេញម៉ោង ចំនួន ១៣៦ក្រេឌីត )

       ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងសំបូរបែបដែលឆ្លើយតបនិងការប្រែប្រួល និងការអភិវឌ្ឍសង្គម សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា តាមរយៈការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយគុណភាព ប្រសិទ្ធិភាព ការទទួលខុសត្រូវ មានក្រមសីលធ័ម ព្រមទាំងគំនិតច្នៃប្រឌិត ដែលស្របតាមបទដ្ឋានការងារ និងតាមតម្រូវការផ្ទាល់របស់សង្គមការងារកម្ពុជា ។
       ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងខាងលើ ដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទរ័ មានគោលដៅដូចជា៖

  • កំណត់ឲ្យបានពីតម្រូវការ របស់សិស្ស និស្សិត ក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលសិស្ស និស្សិត
  • កំណត់ឲ្យបានច្បាល់ពីតំម្រូវទីផ្សារការងារទាំងពេលបច្ចុប្បន្ន និងទៅអនាគត
  • សរសេរកម្មវិធីសិក្សាមួយ ដែលមានភាពបត់ប៉ែនសមត្ថភាព សិស្ស និស្សិត និងតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារ
  • ពង្រឹង និងបំប៉នសមត្ថភាព សាស្រ្តាចារ្យ និងគ្រួបច្ចេកទេសឲ្យមានសមត្ថភាពអាចឆ្លើយតបនឹងកម្មវិធីសិក្សាខាងលើ ។
  • ពង្រឹងការគោរពវិន័យរបស់ សិស្ស និស្សិត និងសាស្រ្តាចារ្យ
  • លើកទឹកចិត្តឲ្យសាស្រ្តចារ្យ និងគ្រួបច្ចេកទេស មានការស្រាវជ្រាវ និងគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ ។
 • ឱកាសការងារ

   ថ្វីបើមានការប្រឈមជាច្រើនក៏ដោយ ក៏ឱកាសក៏មានច្រើនដែរសម្រាប់ដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រដើម្បីសម្រេចគោលដៅ ឱកាសទាំនោះមានដូចជា៖

  • ការងារផ្នែកតបណ្ដាញ Network
  • ការងារផ្នែកគ្រប់គ្រងទិន្និន័យក្នុងកម្រិត Database Implement
  • ការងារផ្នែករចនាគេហទំព័រ
  • ការងារផ្នែក រចនារូបភាព
  • ការងារក្នុងរោងពុម្ព
  • ការងារផ្នែកជួសជុលកុំព្យូទ័រ
  • ជំនួយការរដ្ឋបាល
  • ជំនួយការផ្នែកលក់ទាក់ទង បរិក្ខាកុំព្យូទ័រ
  • មានសាស្ត្រាចារ្យ និងគ្រួបច្ចេកទេសជាច្រើនមានសមត្ថភាព និងកម្រិតគុណវឌ្ឍខ្ពស់
  • មានគាំទ្រពីរដ្ឋ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី និងដៃគួរមួយចំនួនទៀតក្នុងការផ្តល់សម្ភារសម្រាប់បង្រៀន ក៏ដូចជាការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្ស។
  • វិទ្យាស្ថានមានមជ្ឈមណ្ឌលការងារ ការស្រាវជ្រាវ ផែនការនិងទីផ្សារ និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរោងចក្រ សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន ដែលអាចធ្វើឲ្យដេប៉ាតឺម៉ង់អាចកំណត់បានយ៉ាងច្បាស់នូវតម្រូវការទីផ្សារការងារ ។
  • សម្ភារសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សិស្សអនុវត្តន៍
  • ជាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតែមួយគត់ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង ដែលស្ថិតក្រោមក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ។
  • ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ និងទៅអនាគត តម្រូវការកម្លាំងពលកម្មមានទំនោលខ្លាំង ទៅរកផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ។
  • ការងារជាច្រើនទៀតទាក់ទងនឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រ... ។

សហប្រតិបត្តិការ

ស្នើសុំថ្នាក់រៀនដោយមិនគិតសេវាកម្មអ្វីទាំងអស់

 • +855 88 953 2333

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង © ២០២៣ RPITSSR