ច័ន្ទ-សុក្រ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល, សៅរ៍-អាទិត្យ ០៧ ព្រឹក - ០៥ រសៀល

ដេប៉ាតឺម៉ង់យន្តសាស្ត្ររថយន្ត

 • ផែនការសិក្សារបស់ថ្នាក់វិស្វកម្មមេកានិក និងឧស្សាហកម្ម(២ ឆ្នាំ)

  ឆ្នាំ ល.រ មុខវិជ្ជា
  ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ Supervise development of teams & individuals
  Plan & organize work for several work teams
  Supervise environmental protection implementation
  Supervise OHS work issue in the construction industry
  Apply gender & social equity principles & policies
  Supervise compliance with procedures, specification and manuals
  Supervise interpretations of technical drawing, plans and mathematic calculation
  Perform technical drawing and inspection techniques
  ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២ Supervise application of key communication skills in the workplace
  Supervise data collection and analysis in the workplace
  Perform Lathe Operation
  Perform Milling Operation
  ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ Supervise problem solving techniques in the workplace
  Supervise preparation, use and maintenance of tools and equipment
  Perform Grinding Operation
  CNC Lathe Programming and Operation
  ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២ CNC Milling Programming and Operation
  3D CAD/CAM application

សហប្រតិបត្តិការ

ស្នើសុំថ្នាក់រៀនដោយមិនគិតសេវាកម្មអ្វីទាំងអស់

 • +855 88 953 2333

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង © ២០២៣ RPITSSR